ӨРГӨХ МЕХАНИЗМТАЙ ХОЛБООТОЙ ХУУЛИУД

1. Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хууль

    http://www.legalinfo.mn/law/details/564?lawid=564

2. Барилгын тухай хууль

    http://www.legalinfo.mn/law/details/112?lawid=112

ӨРГӨХ МЕХАНИЗМТАЙ ХОЛБООТОЙ ДҮРМҮҮД

1. Ачаа өргөх кран төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм

    http://www.legalinfo.mn/annex/details/5441?lawid=7567

2. Лифтийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм

    http://www.legalinfo.mn/annex/details/4857?lawid=7702

3. Ачаа өргөх манипуляторт краныг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм

    http://www.legalinfo.mn/annex/details/5527?lawid=7638

4. Сагстай өргөгчийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм

    http://www.legalinfo.mn/annex/details/5553?lawid=8400

5. Барилгын өргүүрийг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм

    http://www.legalinfo.mn/annex/details/5442?lawid=7567

6. Бетон шахуургат төхөөрөмжийг аюулгүй ашиглах дүрэм

7. Эскалаторыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм

8. Зорчигчийн ган татлагат дүүжин болон чирэх замыг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрэм

    http://www.legalinfo.mn/annex/details/5478?lawid=8417

ӨРГӨХ МЕХАНИЗМТАЙ ХОЛБООТОЙ СТАНДАРТУУД

1. MNS ISO 11375:2000 54 х Барилгын машин төхөөрөмж. 

    Нэр томьёо ба Тодорхойлолт

2. MNS 1800 : 1973 4 х. Аюулгүйн техник.

    Өргөх краны хамгаалах хэрэгсэл 

53.020.01 Өргөх тоног төхөөрөмжийн ерөнхий асуудал

1. MNS ISO 2374:2009 3 х. Ачаа өргөх кран.

    Үндсэн загварын хамгийн их даацын эрэмбэ

2. MNS ISO 7363:2009 12 х. Кран ба ачаа өргөх тоног төхөөрөмж техникийн үзүүлэлт ба хүлээлцэх баримт бичиг

3. MNS ISO 7752-1:2009 3 х. Ачаа өргөх тоног төхөөрөмж

    Удирдлага- Байршил ба  үзүүлэлт 1-р Хэсэг: Ерөнхий зарчим 

1. MNS ISO 4301-1:2000 5 х. Өргүүр ба өргөх төхөөрөмж.  

    Ангилал. 1-Үндсэн хэсэг

2. MNS ISO 4301-2:2009 2 х. Ачаа өргөх тоног төхөөрөмж

    Ангилал. 2-р  хэсэг: Өөрөө явагч кран

3. MNS ISO 4301-3:2009 3 х. Кран – Ангилал. 3-р хэсэг: Цамхагт кран

4. MNS ISO 4301-4:2009 2 х. Кран ба түүнтэй холбогдох тоноглол

    Ангилал 4-р хэсэг: Сумт кран

5. MNS ISO 4301-5:2009 2 хууд.

    Кран- Ангилал. 5-р хэсэг: Гүүрэн болон вандан кран

6. MNS ISO 4302:2009 9 х Кран – салхины ачааллын үнэлгээ

7. MNS ISO 4305: 2010 6 х. Өөрөө явагч кран-Тогтворжилтын тооцоо 

8. MNS ISO 4306-1: 2010 100 х Кран .Тольбичиг. 1-р хэсэг. Ерөнхий нэр томъёо

9. MNS ISO 4306-2 : 2010 11 х. Кран. Тольбичиг. 2-р хэсэг: Өөрөө явагч кран

10.MNS ISO 4306-3 : 2011 18 x. Кран. Тольбичиг. 3-р хэсэг: Цамхагт кран

11.MNS ISO 4306-5 : 2012 9 х. Кран. Толь бичиг. 5-р хэсэг: Гүүрэн ба вандан кран 

12.MNS ISO 4310 : 2010 7 х. Кран – Шалгах аргачлал, дараалал

13.MNS ISO 7752-3: 2010 3 х. Кран – Удирдлага- Байршил ба үзүүлэлт

    3-р хэсэг: Цамхагт кран

14.MNS ISO 8566-1 : 2012 8 x. Кран-Бүхээг ба удирдлагын станц 1-р хэсэг 1: Ерөнхий

15.MNS ISO 8566-2 : 2012 7 x. Кран-Бүхээг. 2-р хэсэг: Өөрөө явагч кран 

16.MNS ISO 8566-3 : 2012 4 xууд. Кран-Бүхээг ба удирдлагын станц. 3-р хэсэг:  Цамхагт кран

17.MNS ISO 9927-1 : 2012 8 х. Кран – Хяналт шалгалт. 1-р хэсэг. Ерөнхий зүйл 

18.MNS ISO 9927-3 : 2012 24 х. Кран-Хяналт шалгалт. 3-р хэсэг. Цамхагт кран


Top